Medlemsbrev

Kallelse till årsmöte

Torsdagen den 29 oktober, 2020, kl 16.00, Galaxen, Växjö stadsbibliotek

Förslag till dagordning, för övriga handlingar hänvisas till tidigare kallelse:

 1. Hälsningsord och mötets öppnande
 2. Årsmötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av mötesordförande och –sekreterare
 5. Val av två justeringspersoner
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019
 7. Styrelsens ekonomiska berättelse för år 2019
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Medlemsavgifter för 2021 Förslag: oförändrade, alltså 200 kronor, familjemedlem 25 kronor, ungdomsmedlem 50 kronor, ständig medlem 2000 kronor
 11. Val av ordförande (1 år)
 12. Val av styrelseledamöter (2 år)
 13. Val av revisor (1 år)
 14. Val av revisorssuppleant (1 år)
 15. Val av valberedning (1 år) med sammankallande
 16. Tid och plats för årsmöte 2021 (Förslag: Växjö den 20 mars)
 17. Styrelsen informerar
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande

För styrelsen

Magnus Eriksson

***

Kära medlemmar,

det blir en kombination av medlemsbrev och kallelse till uppskjutet årsmöte den här gången. Verksamhetsåret präglas av coronaviruset, men vi ser nu en möjlighet att ge ett par program under hösten. Årsmötet kommer att hållas i Galaxen, alltså hörsalen på Växjö stadsbibliotek. Den skall vara inredd i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och trappan ner är såvitt jag kan bedöma betryggande bred.

Efter årsmötet ger jag ett föredrag antingen om Gäst hos verkligheten som Växjöskildring eller om Artur Lundkvists recensioner av Pär Lagerkvists böcker och den äldre diktarens betydelse för den något yngre. Jag tar gärna mot önskemål om vilket föredrag jag ska ge. I vilket fall: Galaxen, den 29 oktober, kl 18.00.

Två veckor senare, torsdagen den 12 november ger Peter Forsgren föredraget ”Elin Wägner läser Pär Lagerkvist”, även det i Galaxen, kl 18.00.

Årsboken ska vara klar att skickas ut till er alla i november. Föredraget resp det ena föredragsförslaget anknyter till artiklar i kommande årsbok, medan föredraget om Växjöskildringen utgår från ett manus skickat till pågående projekt om Småland i litteraturen.

Årsmötet och föredragen kommer också att överföras genom zoom. Länkar till mötena kommer att läggas ut på hemsidan lagerkvistsamfundet.se en vecka innan.

Varma hälsningar,

Magnus Eriksson (magnus.x.eriksson@lnu.se)Pär Lagerkvist-Samfundet 26 april 2020

Kära medlemmar,

jag behöver inte säga att det är svåra tider. Vi ser det dagligen. Jag hoppas dock att ni alla har det så bra som det någonsin är möjligt. För samfundets vidkommande innebär läget naturligtvis förändringar. Alla planerade aktiviteter i vår är inställda. Vi ställde också med kort varsel in det planerade årsmötet. Dock nåddes endast ni som vi har e-mailadress till av det beskedet.

Jag hoppas att ni har överseende med att jag inte hört av mig tidigare, men jag har haft en splittrad tid i arbetet. Även om vi var väl förberedda på Linnéuniversitetet och vi i mitt ämne, Kreativt skrivande, bedriver all undervisning på distans har det varit omställningar och ny planering för våra kurser. Därför har även det här brevet dröjt.

Normalt får vi inte bidraget från Växjö kommun utbetalt förrän efter årsmöte och ett möte med kommunens representant om hur vi skött oss. I år gjordes undantag, och jag hade ett telefonmöte med kommunens kultursekreterare. Ekonomisk rapport och verksamhetsberättelse levererades till kommunen trots att de inte är formellt godkända av er.

Frågan är hur vi går vidare. Vår tanke från styrelsen var att vi skickar ut de två dokumenten till er för godkännande eller yrkande av avslag om ansvarsfrihet för styrelsen. Sedan håller vi årsmötet med resterande punkter när den sociala tillvaron återgått till det någorlunda normala. Problemet är bara att den ekonomiska rapporten är så omfångsrik att det innebär svårigheter att under dessa omständigheter kopiera och skicka den till alla er som vi har vanlig postkontakt med.

Verksamhetsberättelsen har alla fått. Ni som vill ha den ekonomiska rapporten också, hör av er till Ulla Svensson (ulla@framtel.se). När vi sett om ni accepterar det här tillvägagångssättet, återkommer vi med frågan om ansvarsfrihet.

Jag har inte kunnat hämta posten sedan den 10 mars. Om ni har skickat något till samfundet under mars eller senare, skicka det gärna igen till nedanstående adress eller ring mig om vad det handlade om. Så länge krisen fortgår är samfundets adress: Magnus Eriksson, Lagerbrings väg 5E, 224 60 Lund. Mitt telefonnummer är 0470 70 86 52. Om ni undrar över riktnumret: våra tjänstetelefoner är vidarekopplade mobiler.

Ingen vet när aktiviteterna kan återupptas. Bokmässan i Göteborg är ännu inte inställd, men de ansvariga arbetar med två alternativ: en bantad mässa och en nätburen mässa riktad till skolor och bibliotek. Jag hoppas i vilket fall att vi så småningom kan planera för hösten, men ingen vet naturligtvis.

Vi återkommer i årsmötesärendet, och jag återkommer också med medlemsbrev som är mindre formella i tonen.

Varma hälsningar,

Magnus Eriksson

magnus.x.eriksson@lnu.se