Verksamhetsberättelser

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021
I december 2021 hade Pär Lagerkvist-Samfundet 169 medlemmar. Av dessa var 9 ständiga medlemmar och 2 hedersmedlemmar. Styrelsen har under året bestått av Gunnar Carlberg, Magnus Eriksson, Peter Forsgren, Iréne Karlsson, Christer Knutsson, Margareta Krig, Håkan Möller och Ulla Svensson. Mikael Askander, Tilman Fuchs och Janna Li Holmberg har varit suppleanter. Arbetsuppgifterna fördelades enligt följande: ordförande Magnus Eriksson, sekreterare Peter Forsgren, kassör Ulla Svensson. Marita Holmqvist var revisor och Torsten Åkerdal revisorssuppleant. Valberedningen bestod av Joakim Granlund och Niklas Salmose.
Samfundets styrelse sammanträdde 3 gånger: 20 januari, 20 augusti och 15 december. Det ringa antalet möten förklaras, liksom för 2020, av pandemin och begränsade möjligheter att genomföra publika aktiviteter. Årsmötet som enligt stadgarna skulle hållits i mars sköts av samma skäl upp. Det genomfördes den 19 november och hölls i konferensrum på Elite Park Hotell i Växjö, då lokaler i Växjö stadsbibliotek inte var tillgängliga pga Kronobergs bokmässa dagen efter. Endast ett medlemsbrev sändes ut under året, vilket jag som ordförande djupt beklagar. Pandemin i kombination med pressande familjeomständigheter förklarar detta, men förlåter det inte.
Trots de begränsade möjligheterna för offentliga arrangemang genomfördes ett par evenemang:
– 20 november: som del av Kronobergs bokmässa höll samfundets ordförande Magnus Eriksson ett föredrag om Gäst hos verkligheten som Växjöroman hos Det fria ordets hus, Växjö konsthall.
– 15 december: samfundets sekreterare Peter Forsgren gav ett anförande om Pär Lagerkvist och Elin Wägner vid brasan, andra våningen på Växjö stadsbibliotek.
För sjätte året gavs samfundets årsbok ut i samarbete med förlaget Trolltrumma, Växjö. 2021 års skrift Den kämpande humanisten författades av Susanne Wigorts Yngvesson. I samband med utgivningen bjöds samfundets medlemmar in till en presentation av Växjö stift på Östrabo den 21 oktober.
Det arbete som kunnat utföras har skett inom ramen för styrelsens möten. Tilman Fuchs har ansvarat för samfundets hemsida (lagerkvistsamfundet.se). På det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet gavs Iréne Karlsson i uppdrag att sortera samfundets arkiv i magasinet på Växjö stadsbibliotek. Arbetet inleddes vid årsskiftet och fortlöper. Minnesplaketten över Pär Lagerkvist vid Gamla Domprostgården finns på plats då även Kulturparken Småland fullgjort sin del. Som ledamot utsedd av samfundet deltog Margareta Krig i juryarbetet för Växjö kommuns litteraturpris till Pär Lagerkvists minne, vilket tilldelades Jonas Gardell. På Kronobergs bokmässa hade Margareta Krig och Majgull Axelsson ett samtal om priset och juryarbetet hos Det fria ordets hus, Växjö konsthall.
Från Växjö kommun erhöll samfundet 50 000 kronor i aktivitetsstöd och därtill ett bidrag på 10 000 kronor för tilläggsuppdraget deltagande i mässan Bok & bibliotek i Göteborg, vilket utbetalats trots att deltagande i mässan inte kunde genomföras. Samfundet erhöll också 26 100 kronor i extra bidrag från kommunen som del av en större stödsatsning till det lokala föreningslivet under pandemin.
Den temasektion av nättidskriften Humanetten, utgiven av Fakulteten för konst och humaniora, som publicerades 2020 där Magnus Erikssons artikel om Gäst hos verkligheten som Växjöskildring ingick gavs inför Kronobergs bokmässa ut i bokform av Linnæus University Press. Boken och projektet presenterades hos Det fria ordets hus, Växjö konsthall av samfundets sekreterare Peter Forsgren och Piia Posti, lektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet. Tillsammans med Växjö kommun och Sparbanksstiftelsen Kronan finansierade samfundet Gemla Hembygdsförenings nytryck av Willy Jönssons skrift Han hade Småland inom sig: Om barndomsmiljöns betydelse för Pär Lagerkvists diktning.
Ekonomin var i god balans under året, beroende på generöst stöd från Växjö kommun.
Våra samarbetspartner under året var Växjö stadsbibliotek, Det fria ordets hus och Gemla Hembygdsförening.
Växjö den 9 mars 2022
Styrelsen genom Magnus Eriksson

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020
I december 2020 hade Pär Lagerkvist-Samfundet 170 medlemmar. Av dessa är 25 familjemedlemmar, 9 ständiga medlemmar och 2 hedersmedlemmar. Styrelsen har under året bestått av Gunnar Carlberg, Magnus Eriksson, Peter Forsgren, Irene Karlsson, Christer Knutsson, Margareta Krig, Håkan Möller och Ulla Svensson. Mikael Askander, Tilman Fuchs och Janna Li Holmberg har varit suppleanter.
Arbetsuppgifterna har fördelats enligt följande: ordförande Magnus Eriksson, sekreterare Peter
Forsgren, kassör Ulla Svensson. Marita Holmqvist var revisor och Torsten Åkerdal visorssuppleant. Valberedningen bestod av Joakim Granlund och Niklas Salmose.
Samfundets styrelse sammanträdde 3 gånger under året: 21 januari, 18 februari och 29 oktober. Planerat styrelsemöte 28 september blev ett arbetsmöte då vi inte var beslutsmässiga. I mars tvingades vi i praktiken att skjuta upp all utåtriktad verksamhet pga rådande pandemi och smittspridningsläge. Planerade möten därefter genomfördes på zoom. Årsmötet som skulle hållits i mars sköts upp och kunde genomföras den 29 oktober i ett läge då en del tecken gav hopp om förbättrat läge. Årsmötet hölls i Galaxen på Växjö stadsbibliotek och sändes även ut på zoom. På styrelsemötet efteråt planerades verksamhet med offentliga föredrag under resten av året liksom en aktivitet för Kulturnatten i januari, 2021, men kort efter vårt årsmöte stängdes i praktiken möjligheten för publika arrangemang. Även vårt planerade deltagande på Bok & Bibliotek i Göteborg i september ställdes in enl beslut från mässans arrangörer. Tre medlemsbrev sändes ut under året.
De begränsade, under större delen av verksamhetsåret uteblivna, möjligheterna till offentliga
arrangemang återspeglades i styrelsens verksamhet, därav det lilla antalet möten. En ytterligare
förklaring är att styrelsen inte som under normala omständigheter regelbundet kunde mötas i Växjö, då några styrelsemedlemmar är bosatta på annat håll.
Ett par arrangemang kunde dock genomföras:
– 25 januari: samfundets styrelseledamot Gunnar Carlberg läste ur och talade om Lagerkvists
diktsamling Aftonland i Galaxen, Växjö stadsbibliotek som del av programmet för Kulturnatten.
– 8 september: Gunnar Carlberg deltog vid Gemla Hembygdsförenings invigning av skulpturgruppen Far och son Lagerkvist på järnvägstrallan på väg till Gemla och det förnyade Lagerkvistrummet på Öja Hembygdsgård med läsning av Lagerkvists dikt ”Hembygden”. Invigningen skedde utomhus.
– 29 oktober: i samband med årsmötet gav samfundets ordförande Magnus Eriksson ett föredrag i Galaxen, Växjö stadsbibliotek om Gäst hos verkligheten som Växjöskildring under jämförelse med Johannes Anyurus debutdiktsamling med interiörer från Växjö och Nike Krantz då nyutgivna roman som utspelas i Växjö. Föredraget distribuerades även digitalt över zoom.
För femte året gavs samfundets årsbok ut i samarbete med förlaget Trolltrumma. 2020 års skrift gavs titeln Intryck & avtryck. Den rymde bidrag av akademiledamoten och mottagaren av Växjö kommuns litteraturpris till Pär Lagerkvists minne Jila Mossaed, Mikael Askander, Peter Bodén, Anna Carlstedt, Magnus Eriksson, Peter Forsgren, Tilman Fuchs, Håkan Möller, Niklas Schiöler, Susanne Wigorts Yngvesson och en dialogessä av August Hellström och Martin Hellström.
Det arbete som kunnat utföras har utförts inom ramen för styrelsens möten och av en arbetsgrupp med ansvar för samfundets hemsida (lagerkvistsamfundet.se) bestående av Tilman Fuchs, Peter Forsgren, Irene Karlsson och Margareta Krig. Arbetet med minnesplaketten över Pär Lagerkvist i Gamla Domprostgården har gått i stå. Samfundets arbetetslutfördes 2018, men Kulturparken Småland har inte fullgjort sin del. Pär Lagerkvist-Samfundet 19 april 2021
Från Växjö kommun erhöll samfundet 50 000 kronor i aktivitetsstöd och därtill ett bidrag på 10 000 kronor för tilläggsuppdraget deltagande i mässan Bok & bibliotek i Göteborg, vilket utbetalats trots att deltagande i mässan inte kunde genomföras. Samfundet erhöll också 8700 kronor i bidrag från Helge Ax:son Johnsons stiftelse som stöd för det redaktionella arbetet med årsskriften Intryck & avtryck.
Margareta Krig deltog i juryn för Växjö kommuns litteraturpris till Pär Lagerkvists minne som
jurymedlem utsedd av Pär Lagerkvist-samfundet.
Magnus Eriksson skrev en artikel om Gäst hos verkligheten som Växjöskildring som del av ett
pågående projekt vid Linnéuniversitetet om Småland i litteraturen. Den publicerades i en temasektion av nättidskriften Humanetten, utgiven av Fakulteten för konst och humaniora.
Ekonomin var i god balans under året, beroende på generöst stöd från Växjö kommun och Helge Ax:son Johnsons stiftelse.
Våra samarbetspartner under året var Växjö stadsbibliotek och Gemla Hembygdsförening.
Växjö den 19 april 2021
Styrelsen genom Magnus Eriksson

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020

I december 2020 hade Pär Lagerkvist-Samfundet 170 medlemmar. Av dessa är 25 familjemedlemmar, 9 ständiga medlemmar och 2 hedersmedlemmar. Styrelsen har under året bestått av Gunnar Carlberg, Magnus Eriksson, Peter Forsgren, Irene Karlsson, Christer Knutsson, Margareta Krig, Håkan Möller och Ulla Svensson. Mikael Askander, Tilman Fuchs och Janna Li Holmberg har varit suppleanter. Arbetsuppgifterna har fördelats enligt följande: ordförande Magnus Eriksson, sekreterare Peter Forsgren, kassör Ulla Svensson. Marita Holmqvist var revisor och Torsten Åkerdal revisorssuppleant. Valberedningen bestod av Joakim Granlund och Niklas Salmose.

Samfundets styrelse sammanträdde 3 gånger under året: 21 januari, 18 februari och 29 oktober. Planerat styrelsemöte 28 september blev ett arbetsmöte då vi inte var beslutsmässiga. I mars tvingades vi i praktiken att skjuta upp all utåtriktad verksamhet pga rådande pandemi och smittspridningsläge. Planerade möten därefter genomfördes på zoom. Årsmötet som skulle hållits i mars sköts upp och kunde genomföras först den 29 oktober i ett läge då en del tecken funnits som gav hopp om förbättrat läge. Årsmötet hölls i Galaxen på Växjö stadsbibliotek och sändes även ut på zoom. På styrelsemötet efteråt planerades verksamhet med offentliga föredrag under resten av året liksom en aktivitet för Kulturnatten i januari, 2021, men kort efter vårt årsmöte stängdes i praktiken möjligheten för publika arrangemang. Kulturnatten reducerades också betydligt. Även vårt planerade deltagande på Bok & Bibliotek i Göteborg i september ställdes in enl beslut från mässans arrangörer.

De begränsade, under större delen av verksamhetsåret uteblivna, möjligheterna till offentliga arrangemang återspeglades rimligt nog i styrelsens verksamhet, därav det lilla antalet möten. En ytterligare förklaring är naturligtvis att styrelsen inte som under normala omständigheter regelbundet kunde mötas på plats i Växjö, då några styrelsemedlemmar är bosatta på annat håll.

Ett par arrangemang kunde dock genomföras:

– 25 januari: samfundets styrelseledamot Gunnar Carlberg läste ur och talade om Lagerkvists diktsamling Aftonland i Galaxen, Växjö stadsbibliotek som del av programmet för Kulturnatten.

– 8 september: Gunnar Carlberg deltog vid den högtidliga invigningen av Pär Lagerkvist-statyn på Öja Hembygdsgård med läsning av Lagerkvists dikt ”Hembygden” som del av Gemla Hembygdsförenings program. Invigningen skedde utomhur.

– 29 oktober: i samband med årsmötet gav samfundets ordförande Magnus Eriksson ett föredrag i Galaxen, Växjö stadsbibliotek om Gäst hos verkligheten som Växjöskildring under jämförelse med Johannes Anyurus debutdiktsamling med interiörer från Växjö och Nike Krantz då nyutgivna roman som utspelas i Växjö. Föredraget distribuerades även digitalt över zoom.

För femte året gavs samfundets årsbok ut i samarbete med förlaget Trolltrumma. 2020 års skrift gavs titeln Intryck & avtryck. Den rymde bidrag av akademiledamoten och mottagaren av Växjö kommuns litteraturpris till Pär Lagerkvists minne Jila Mossaed, Mikael Askander, Peter Bodén, Anna Carlstedt, Magnus Eriksson, Peter Forsgren, Tilman Fuchs, Håkan Möller, Niklas Schiöler, Susanne Wigorts Yngvesson och en dialogessä av August Hellström och Martin Hellström.

Det arbete som kunnat utföras har utförts inom ramen för styrelsens möten och av en arbetsgrupp med ansvar för samfundets hemsida (lagerkvistsamfundet.se) bestående av Tilman Fuchs, Peter Forsgren, Irene Karlsson och Margareta Krig. Arbetet med minnesplaketten över Pär Lagerkvist i Gamla Domprostgården har tyvärr gått i stå. Samfundets arbetet slutfördes 2018, men Kulturparken Småland har inte fullgjort sin del.

Från Växjö kommun erhöll samfundet 50 000 kronor i aktivitetsstöd och därtill ett bidrag på 10 000 kronor för tilläggsuppdraget deltagande i mässan Bok & bibliotek i Göteborg, vilket utbetalats trots att deltagande i mässan inte kunde genomföras. Samfundet erhöll också 8700 kronor i bidrag från Helge Ax:son Johnsons stiftelse som stöd för det redaktionella arbetet med årsskriften Intryck & avtryck.

Margareta Krig deltog i juryn för Växjö kommuns litteraturpris till Pär Lagerkvists minne som jurymedlem utsedd av Pär Lagerkvist-samfundet.

Magnus Eriksson skrev en artikel om Gäst hos verkligheten som Växjöskildring som del av ett pågående projekt vid Linnéuniversitetet om Småland i litteraturen.

Ekonomin var i god balans under året, beroende på stöd från Växjö kommun och Helge Ax:son Johnsons stiftelse.

Våra samarbetspartner under året var Växjö stadsbibliotek och Gemla Hembygdsförening.

Växjö den 18 april 2021

Styrelsen genom Magnus Eriksson

Pär Lagerkvist-Samfundet
9 februari 2020

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
I december 2019 hade Pär Lagerkvist-Samfundet 170 medlemmar. Av dessa är 24 familjemedlemmar, 6 ständiga medlemmar och 2 hedersmedlemmar. Styrelsen har under året bestått av Gunnar Carlberg, Magnus Eriksson, Peter Forsgren, Irene Karlsson, Christer Knutsson, Margareta Krig, Håkan Möller och Ulla Svensson. Mikael Askander, Tilman Fuchs och Tommy Johansson har varit suppleanter.
Arbetsuppgifterna har fördelats enligt följande: ordförande Magnus Eriksson, förste sekreterare Christer Knutsson, andre sekreterare Peter Forsgren, kassör Ulla Svensson. Marita Holmqvist var revisor och Torsten Åkerdal revisorssuppleant. Valberedning bestod av Joakim Granlund och Kerstin Pharmansson.
Samfundets styrelse sammanträdde 7 gånger under året. Vi hade även ett arbetsmöte i november. Det löpande arbetet har utförts inom ramen för dessa möten och en arbetsgrupp med särskilt ansvar för vår hemsida (lagerkvistsamfundet.se). Vi har haft problem med denna, öppnad i samarbete med Växjö Stadsbibliotek 2016. Under 2019 förbättrades hemsidan och vår åtkomst till den. Tilman Fuchs, Peter Forsgren, Irene Karlsson och Margareta Krig har ansvarat för det arbetet. Arbetet med minnesplaketten över Pär Lagerkvist i Gamla Domprostgården har tyvärr gått i stå. Samfundets arbetet slutfördes 2018, men Kulturparken Småland har inte fullgjort sin del.
Från Växjö kommun erhöll samfundet 50 000 kronor i aktivitetsstöd och därutöver ett bidrag på 10 000 kronor för tilläggsuppdraget deltagande i mässan Bok & bibliotek i Göteborg. Samfundet erhöll också 8850 kronor i bidrag från Helge Ax:son Johnsons stiftelse som stöd för det redaktionella arbetet med årsskriften Humanismens knutna näve.
Pär Lagerkvist-samfundet har under året genomfört eller deltagit i följande program och aktiviteter:
26 januari läste och kommenterade Gunnar Carlberg och Magnus Eriksson passager från Lagerkvists skrift Den knutna näven i Det fria ordets hus under Kulturnatten.
2 mars gav samfundet i samarbete med Vilhelm Moberg-Sällskapet och Elin Wägner-sällskapet programmet ”De litterära sällskapen i Växjö presenterar sina författare” i Galaxen, Växjö stadsbibliotek. För samfundets räkning höll Maria Küchen föredraget ”Kampen för människan: Pär Lagerkvists motstånd mot nazismen”. Pär Lagerkvist-samfundet tog initiativ till och hade det organisatoriska huvudansvaret för arrangemanget.
23 maj högtidlighöll samfundet Pär Lagerkvists födelsedag med två aktiviteter i Det fria ordets hus.
Magnus Eriksson och Gunnar Carlberg repriserade i något förändrad form sitt program med läsningar ur och kommentarer om Den knutna näven. Peter Forsgren gav föredraget ”Den västerländska humanismens försvarsborg eller patriarkatets högborg: Pär Lagerkvist, Elin Wägner och arvet från antikens Hellas”.
25 maj fortsatte högtidlighållandet av födelsedagen med Gunnar Carlbergs och Ulla Ekbergs presentation av programmet ”Blomsterkung och Nobelpristagare: Carl von Linné och Pär Lagerkvist” med recitationer och kommentarer i Öja kyrka, Gemla i samarbete med Gamla Hembygdsförening.
26-29 september deltog samfundet med monter och föredrag på Bok & bibliotek 2019 i Göteborg. Som vanligt delade vi monter med Elin Wägner-sällskapet. Inom ramen för mässan gav Peter Forsgren den 28 september föredraget ”Pär Lagerkvist, Elin Wägner och arvet från antikens Grekland” på De litterära sällskapens scen. Forsgren föreläste som representant både för Pär Lagerkvist-samfundet och Elin Wägner-sällskapet.
19 oktober gav samfundet ett program av samma slag som hösten innan i Galaxen, Växjö stadsbibliotek med flera programpunkter. Förre biskopen i Växjö stift Jan-Olof Johansson höll föredraget ”Pär Lagerkvists Jerusalem och mitt”, Majgull Axelsson höll föredraget ”Om en dvärg och en sibylla” och Ulla Ekberg, Yvonne Steen-Ohlander, Leif Adolfsson och Gunnar Carlberg presenterade programmet ”’Allvar och skämt är det roligaste jag vet’ – ett collage kring Nils Ferlins och Pär Lagerkvists diktning”. Inom ramen för vårt arrangemang delade representanter för Växjö kommun ut Växjö kommuns litteraturpris till Pär Lagerkvists minne till Jila Mossaed.
9-10 november uppmärksammade Gemla Hembygdsförening samfundets 30-årsjubiléum med utställning, bokbord och visning av Bengt Lagerkvists tv-dramatiseringar Gäst hos verkligheten och Hissen som gick ner i helvetet i Gemla Hembygdsgård.
15 november gav Gunnar Carlberg och Magnus Eriksson en utvidgad version av sitt program med läsningar ur och kommentarer till Den knutna näven med anledning av Fängslade författares dag i Galaxen, Växjö stadsbibliotek.
23 november deltog samfundet med bokbord på Kronobergs bokmässa, Växjö stadsbibliotek. Magnus Eriksson presenterade samfundet, vår skriftutgivning och Brombergs återutgivningar av Pär Lagerkvists böcker i en särskild programpunkt i Galaxen.
Lagom till Bokmässan utkom samfundets årsbok för 2019: Humanismens knutna näve i samarbete med förlaget Trolltrumma och Pär Lagerkvist Estate. Boken innehöll två kapitel av de fyra i Lagerkvists skrift Den knutna näven och därutöver bidrag av Lars Åke Augustsson, Magnus Eriksson,
Peter Forsgren, Martin Hellström, Elisabeth Hjorth, Maria Küchen, Jan-Olof Johansson, Håkan Möller, Kaj Schueler och Susanne Wigorts Yngvesson.
Margareta Krig deltog i juryn för Växjö kommuns litteraturpris till Pär Lagerkvists minne som jurymedlem utsedd av Pär Lagerkvist-samfundet.
Magnus Eriksson skrev presentationsartikeln ”Människans värdighet och outgrundlighet: om författaren Pär Lagerkvist” för programbladet till en monologuppsättning av Dvärgen som under hösten gavs av Göteborgs stadsteater.
Gemla Hembygdsförening arbetar vidare med att färdigställa Lagerkvistrummet i Gemla Hembygdsgård. Besökare beräknas kunna tas emot i april.
Ekonomin var i god balans under året, beroende på omfattande bokförsäljning och generöst stöd från Växjö kommun och Helge Ax:son Johnsons stiftelse.
Våra samarbetspartner under året var Växjö stadsbibliotek, Det fria ordets hus, Gemla Hembygdsförening, Vilhelm Moberg-sällskapet och Elin Wägner-sällskapet.
Under sammanställandet av verksamhetsberättelsen nås vi av det sorgliga beskedet att vår hedersordförande och en av samfundets grundare Willy Jönsson lämnat oss. Vi är djupt tacksamma för Willys ovärderliga insatser för samfundet och för minnet av Pär Lagerkvists liv och verk. Willy blev
81 år.
Växjö den 9 februari 2020
Styrelsen genom Magnus Eriksson