Stadgar

Beslutade av Pär Lagerkvist-Samfundet 29 januari 2020


Stadgar antagna i Växjö den 8 oktober 1989, reviderade 19 mars, 2016
§ 1 Samfundets namn är Pär Lagerkvist-Samfundet.
§ 2 Pär Lagerkvist-Samfundet är instiftat till minne av Pär Lagerkvists liv och gärning. Samfundet skall verka för att intresset för författarskapet hålls levande.
Syftet är:
– att sprida och fördjupa kunskapen om Pär Lagerkvist och hans författarskap
– att arrangera och medverka i föreläsningar, seminarier och andra aktiviteter med anknytning till Pär Lagerkvist
– att ge ut en årsskrift som speglar olika perspektiv på Pär Lagerkvist och hans verk
– att hålla en aktuell Pär Lagerkvist-samling som belyser författarskapet

§ 3 Såväl enskild person som juridisk person kan vara medlem.

§ 4 Samfundet har sitt säte i Växjö.

§ 5 Samfundet leds av en styrelse bestående av ordförande och minst sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ordföranden väljs på ett år och ordinarie ledamöter och suppleanter på antingen ett eller två år. Styrelsen utser arbetsgrupper för det löpande arbetet.

§ 6 Styrelsen är beslutsför då minst hälften av dess medlemmar är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval där utslaget avgörs genom
lottning.

§ 7 Verksamhetsåret löper från den 1 maj till den 30 april.

§ 8 Årsmöte skall hållas under februari eller mars månad. Kallelse skall utgå minst två veckor i förväg.

§ 9 På årsmötet skall följande ärenden behandlas:
a) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
b) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
c) Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
d) Styrelsens verksamhetsberättelse.
e) Styrelsens ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse.
f) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
g) Fastställande medlemsavgift för nästkommande år.
h) Val av ordförande för nästa verksamhetsår.
i) Val av övriga styrelseledamöter.
j) Val av två revisorer jämte två suppleanter.
k) Val av valberedning.
l) Övriga frågor.

§ 10 Styrelsen får kalla till extra medlemsmöte när så erfordras. Om revisorerna eller tio procent av samtliga medlemmar så önskar, skall styrelsen snarast kalla till medlemsmöte.

§ 11 Stadgar kan ändras av årsmöte om kallelse till detta innehåller föreslagna ändringar.

§ 12 Beslut att upplösa samfundet fattas av två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

§ 13 Om samfundet upplöses skall eventuellt överskott och samlingen överföras till Växjö kommun.