Årsmötesprotokoll

Pär Lagerkvist-Samfundet

PROTOKOLL, ORDINARIE ÅRSMÖTE

Växjö stadsbibliotek, Lördag 19 mars 2016, kl 13.00

Närvarande: Magnus Eriksson (ordf), Birgitta Dérand, Peter Forsgren, Joakim Granlund, Curt Gustafsson, Willy Jönsson, Iréne Karlsson, Christer Knutsson, Margareta Krieg, AnnChristine Ström, Ulla Svensson, Karin Tunerstedt.

 

 1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 

 1. Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet befanns behörigt utlyst.

 

 1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

 

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Till mötesordförande valdes Magnus Eriksson och till mötessekreterare Peter Forsgren.

 

 1. Val av två justeringspersoner

Till justeringspersoner valdes Iréne Karlsson och Christer Knutsson.

 

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 föredrogs av ordföranden. Denna godkändes och lades till handlingarna.

 

 1. Styrelsens ekonomiska berättelse för 2015

Styrelsens ekonomiska berättelse för 2015 föredrogs av kassören Ulla Svensson. Samfundets ekonomi är god och stabil, särskilt med det verksamhetsbidrag som Samfundet erhåller från Växjö kommun. Även från Stadsbiblioteket har Samfundet ett gott stöd för sin verksamhet.

 

 1. Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen för 2015 föredrogs av kassören Ulla Svensson. Revisorn Marita Holmqvist föreslog att resultat- och balansräkning fastställs, att vinstmedlen disponeras enligt styrelsens förslag och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

 

 1. Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

 1. Medlemsavgifter för 2017

Beslutades att behålla medlemsavgiften oförändrad, det vill säga 150 kronor, 25 för familjemedlemmar och 2000 för ständigt medlemskap.

 

 1. Förslag till stadgeändring

Ordföranden presenterade och kommenterade förslaget. Mötet beslutade

att stadgarna gällande §2, §3, §5, §8, §11, och §13 revideras enligt förslaget.

 

 1. Val av ordförande

Magnus Eriksson valdes enligt valberedningens (AnnChristine Ströms och Karin Tunerstedts) förslag till ordförande för ett år.

 

 1. Val av styrelseledamöter

Till ledamot för två år omvaldes enligt valberedningens förslag Gunnar Carlberg, Iréne Karlsson, Christer Knutsson och Håkan Möller.

 

 1. Val av revisor

Till ordinarie revisor på ett år valdes enligt valberedningens förslag Marita Holmqvist.

 

 1. Val av revisorssuppleant

Till revisorssuppleant på ett år valdes enligt valberedningens förslag Torsten Åkerdal.

 

 1. Val av valberedning

Till valberedning valdes Karin Tunerstedt (sammankallande) och AnnChristine Ström.

 

 1. Tid och plats för årsmöte 2017

Nästa årsmöte beslutades hållas i Växjö lördag 19 mars 2017, kl 13.00.

 

 1. Styrelsen informerar

Ordföranden informerade om att förlaget Trollstrumma kommer att överta utgivningen av Samfundets årsböcker, samt att Samfundet kommer att få en Facebooksida.

Margareta Krieg informerade om arbetet med Samfundets hemsida, som beräknas vara klart under året.

 

 1. Övriga frågor

Årsmötet beslutade

att pröva att dela ut Samfundets årsbok via Stadsbiblioteket i Växjö, eventuellt också att

arrangera ett program där i samband med att årsboken utkommer.

 

 1. Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla och förklarade mötet avslutat.

 

Peter Forsgren, andre sekreterare

Justeras:

Magnus Eriksson, ordförande

 

Iréne Karlsson, justeringsperson                                     Christer Knutsson, justeringsperson